X
학습자료실 Vocabulary
학습자료실
전세계 기출문제 자료 총 집합(수강생 무료 제공)
학습자료 - Vocabulary   >  학습자료  >  Vocabulary
IELTS 교재 번역문서
IELTS 교재 단어장
IELTS 교재 MP3
IELTS 보충자료
Writing Task 1(A)
Writing Task 1(G)
Writing Task 2
Speaking
Vocabulary
Vocabulary for IELTS Test
답안지 다운로드

184 Vocabulary Vocabulary for ielts 167 page Wordlist   52780
183 Vocabulary Vocabulary for ielts 167 page Wordlist   20330
182 Vocabulary 영어 숙어 모음 특선  34471
181 Vocabulary Vocabulary for argumentative essay:  16059
180 Vocabulary When we write an argumentative essay  9648
179 Vocabulary [주제별 단어]◆ 음식(Food)◆  10013
178 Vocabulary [주제별 단어]◆신체(body)◆  9520
177 Vocabulary [기본숙어 20]  12775
176 Vocabulary [기본숙어 19]  4764
175 Vocabulary [기본숙어 18]  4113
174 Vocabulary [기본숙어 17]  3854
173 Vocabulary [기본숙어 16]  3810
172 Vocabulary [기본숙어 15]  4024
171 Vocabulary [기본숙어 14]  3873
170 Vocabulary [기본숙어 13]  3746
169 Vocabulary [기본숙어 12]  3916
168 Vocabulary [기본숙어 11]  3959
167 Vocabulary [기본숙어 10]  4108
166 Vocabulary [기본숙어 9]  6989
165 Vocabulary 기본단어 3927   16547
164 Vocabulary IELTS Essential 1600 단어   28683
163 Vocabulary 30일 어휘집  19102
162 Vocabulary 동의어 910   20818
161 Vocabulary [필수] 기본동사 200개   15781
160 Vocabulary [필수] 기본동사 200개 학습법   16222
159 Vocabulary 효과적인 Vocabulary Buildup   13579
158 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(1) - 20개씩*30일   10976
157 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(2) - 20개씩*30일   6447
156 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(3) - 20개씩*30일   5924
155 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(4) - 20개씩*30일   5942
154 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(5) - 20개씩*30일   5828
153 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(6) - 20개씩*30일   5806
152 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(7) - 20개씩*30일   5713
151 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(8) - 20개씩*30일   5686
150 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(9) - 20개씩*30일   5800
149 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(10) - 20개씩*30일   5686
148 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(11) - 20개씩*30일   5537
147 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(12) - 20개씩*30일   5500
146 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(13) - 20개씩*30일   5499
145 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(14) - 20개씩*30일   5447
144 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(15) - 20개씩*30일   5516
143 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(16) - 20개씩*30일   5458
142 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(17) - 20개씩*30일   5449
141 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(18) - 20개씩*30일   5422
140 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(19) - 20개씩*30일   5426
139 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(20) - 20개씩*30일   5485
138 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(21) - 20개씩*30일   5503
137 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(22) - 20개씩*30일   5531
136 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(23) - 20개씩*30일   5552
135 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(24) - 20개씩*30일   5412
134 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(25) - 20개씩*30일   5334
133 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(26) - 20개씩*30일   5427
132 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(27) - 20개씩*30일   5374
131 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(28) - 20개씩*30일   5550
130 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(29) - 20개씩*30일   5949
129 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(30) - 20개씩*30일   9225
128 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(31)   34280
127 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(30)   12747
126 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(29)   9521
125 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(28)   9187
124 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(27)   8841
123 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(26)   8681
122 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(25)   8817
121 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(24)   8618
120 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(23)   8665
119 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(22)   8614
118 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(21)   8575
117 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(20)   8772
116 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(19)   8630
115 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(18)   8494
114 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(17)   8449
113 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(16)   8576
112 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(15)   8487
111 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(14)   8492
110 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(13)   8628
109 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(12)   8477
108 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(11)   8806
107 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(10)   8924
106 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(9)   10573
105 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(8)   9149
104 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(7)   8855
103 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(6)   9049
102 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(5)   9543
101 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(4)   9432
100 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(3)   10931
99 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(2)   11930
98 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(1)   23786
97 Vocabulary [토픽별 어휘] Politics   7912
96 Vocabulary [토픽별 어휘] Money & finance   6841
95 Vocabulary [토픽별 어휘] Work   6430
94 Vocabulary [토픽별 어휘] The media   6528
93 Vocabulary [토픽별 어휘] Education   8129
92 Vocabulary IELTS Confusing words 62개   10820
91 Vocabulary British & American Spelling 규칙   10319
90 Vocabulary British/North American Vocabulary 비교표   12932
89 Vocabulary Illustrated Vocabulary   10117
88 Vocabulary [주제별 단어]◆오락(Entertainment)◆  8178
87 Vocabulary [주제별 단어]◆예술(Arts)◆  6464
86 Vocabulary [주제별 단어]◆경제(Economy)◆  5976
85 Vocabulary [주제별 단어]◆화폐(Money)◆  5646
84 Vocabulary [주제별 단어]◆정부(Government)◆  6232
83 Vocabulary [주제별 단어]◆Mass Media(대중 매체) & Computer  5718
82 Vocabulary [주제별 단어]◆수리(Mathematics)◆  5190
81 Vocabulary [주제별 단어]◆질병(Disease)◆  5433
80 Vocabulary [주제별 단어]◆날씨와 계절(Weather&Seasons)◆  5596
79 Vocabulary [주제별 단어]◆우주(The Universe)◆  5432
78 Vocabulary [주제별 단어]◆자연과 지리(Nature&Geography)◆  5321
77 Vocabulary [주제별 단어]◆동물(Animals)◆  5261
76 Vocabulary [주제별 단어]◆학교(School)◆  5541
75 Vocabulary [주제별 단어]◆종교(Religion) ◆  5155
74 Vocabulary [주제별 단어]◆직업(Occupation)◆  5550
73 Vocabulary [주제별 단어]◆결혼(Marriage)◆  5226
72 Vocabulary [주제별 단어]◆죄와 벌(Crime & Punishment)  5451
71 Vocabulary [주제별 단어]◆ 도시(Cities)◆  5654
70 Vocabulary [주제별 단어]◆기호(Liking & Hobbies)◆  5369
69 Vocabulary [주제별 단어]◆성격(Character)◆  5478
68 Vocabulary [주제별 단어]◆감각(The Senses)◆  5122
67 Vocabulary [주제별 단어]◆ 감정(Emotion)◆  5404
66 Vocabulary [주제별 단어]◆논의(Speaking & Discussing) ◆  5257
65 Vocabulary [주제별 단어]◆대화(Conversation)◆  5409
64 Vocabulary [주제별 단어]◆주택(House)◆  5617
63 Vocabulary [주제별 단어]◆ 의복(Clothing)◆  7164
62 Vocabulary [기본숙어 8]  4517
61 Vocabulary [기본숙어 7]  3876
60 Vocabulary [기본숙어 6]  4190
59 Vocabulary [기본숙어 5]  4054
58 Vocabulary [기본숙어 4]  4137
57 Vocabulary [기본숙어 3]  4384
56 Vocabulary [기본숙어 1]  8749
55 Vocabulary [기본숙어 2]  6094
54 Vocabulary 필수기본 1500 단어   11015
53 Vocabulary [기본필수어휘 235개] 고3 수능출제 단어   7294
52 Vocabulary [테마별 필수 어휘] Society / Human relationship   6714
51 Vocabulary [테마별 필수 어휘] public opinion   6158
50 Vocabulary [테마별 필수 어휘] viewpoint   5779
49 Vocabulary [테마별 필수 어휘] National identity   5674
48 Vocabulary [테마별 필수 어휘] generation gap   5627
47 Vocabulary [테마별 필수 어휘] common ground   5599
46 Vocabulary [테마별 필수 어휘] the ladder of success   5587
45 Vocabulary [테마별 필수 어휘] interpersonal relationship   5795
44 Vocabulary [테마별 필수 어휘] human network   5948
43 Vocabulary Do vs Make   8244
42 Vocabulary [테마별 필수 어휘] dehumanization   5476
41 Vocabulary [테마별 필수 어휘] cooperation   5628
40 Vocabulary [테마별 필수 어휘] chemistry   5708
39 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build bridges   5560
38 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build a reputation   5871
37 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build a relationship   6785
36 Vocabulary [영국식 VS 미국식] Football Vocabulary   5988
35 Vocabulary [영국식 VS 미국식] Continents   5754

1 2