X
학습자료실 Vocabulary
학습자료실
전세계 기출문제 자료 총 집합(수강생 무료 제공)
학습자료 - Vocabulary   >  학습자료  >  Vocabulary
IELTS 교재 번역문서
IELTS 교재 단어장
IELTS 교재 MP3
IELTS 보충자료
Writing Task 1(A)
Writing Task 1(G)
Writing Task 2
Speaking
Vocabulary
Vocabulary for IELTS Test
답안지 다운로드

184 Vocabulary Vocabulary for ielts 167 page Wordlist   52378
183 Vocabulary Vocabulary for ielts 167 page Wordlist   19928
182 Vocabulary 영어 숙어 모음 특선  34281
181 Vocabulary Vocabulary for argumentative essay:  15988
180 Vocabulary When we write an argumentative essay  9605
179 Vocabulary [주제별 단어]◆ 음식(Food)◆  9941
178 Vocabulary [주제별 단어]◆신체(body)◆  9472
177 Vocabulary [기본숙어 20]  12716
176 Vocabulary [기본숙어 19]  4752
175 Vocabulary [기본숙어 18]  4104
174 Vocabulary [기본숙어 17]  3845
173 Vocabulary [기본숙어 16]  3801
172 Vocabulary [기본숙어 15]  4017
171 Vocabulary [기본숙어 14]  3862
170 Vocabulary [기본숙어 13]  3736
169 Vocabulary [기본숙어 12]  3908
168 Vocabulary [기본숙어 11]  3950
167 Vocabulary [기본숙어 10]  4097
166 Vocabulary [기본숙어 9]  6940
165 Vocabulary 기본단어 3927   16483
164 Vocabulary IELTS Essential 1600 단어   28528
163 Vocabulary 30일 어휘집  19027
162 Vocabulary 동의어 910   20749
161 Vocabulary [필수] 기본동사 200개   15703
160 Vocabulary [필수] 기본동사 200개 학습법   16150
159 Vocabulary 효과적인 Vocabulary Buildup   13512
158 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(1) - 20개씩*30일   10936
157 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(2) - 20개씩*30일   6421
156 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(3) - 20개씩*30일   5904
155 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(4) - 20개씩*30일   5923
154 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(5) - 20개씩*30일   5806
153 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(6) - 20개씩*30일   5786
152 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(7) - 20개씩*30일   5695
151 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(8) - 20개씩*30일   5668
150 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(9) - 20개씩*30일   5782
149 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(10) - 20개씩*30일   5668
148 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(11) - 20개씩*30일   5520
147 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(12) - 20개씩*30일   5483
146 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(13) - 20개씩*30일   5481
145 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(14) - 20개씩*30일   5429
144 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(15) - 20개씩*30일   5499
143 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(16) - 20개씩*30일   5443
142 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(17) - 20개씩*30일   5434
141 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(18) - 20개씩*30일   5407
140 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(19) - 20개씩*30일   5411
139 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(20) - 20개씩*30일   5470
138 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(21) - 20개씩*30일   5488
137 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(22) - 20개씩*30일   5515
136 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(23) - 20개씩*30일   5537
135 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(24) - 20개씩*30일   5397
134 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(25) - 20개씩*30일   5318
133 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(26) - 20개씩*30일   5411
132 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(27) - 20개씩*30일   5356
131 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(28) - 20개씩*30일   5534
130 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(29) - 20개씩*30일   5931
129 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(30) - 20개씩*30일   9186
128 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(31)   34219
127 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(30)   12715
126 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(29)   9488
125 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(28)   9153
124 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(27)   8807
123 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(26)   8647
122 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(25)   8783
121 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(24)   8585
120 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(23)   8632
119 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(22)   8581
118 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(21)   8542
117 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(20)   8738
116 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(19)   8596
115 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(18)   8459
114 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(17)   8415
113 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(16)   8542
112 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(15)   8453
111 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(14)   8458
110 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(13)   8593
109 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(12)   8442
108 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(11)   8769
107 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(10)   8889
106 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(9)   10536
105 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(8)   9112
104 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(7)   8820
103 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(6)   9012
102 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(5)   9504
101 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(4)   9393
100 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(3)   10890
99 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(2)   11884
98 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(1)   23676
97 Vocabulary [토픽별 어휘] Politics   7874
96 Vocabulary [토픽별 어휘] Money & finance   6810
95 Vocabulary [토픽별 어휘] Work   6398
94 Vocabulary [토픽별 어휘] The media   6496
93 Vocabulary [토픽별 어휘] Education   8091
92 Vocabulary IELTS Confusing words 62개   10772
91 Vocabulary British & American Spelling 규칙   10289
90 Vocabulary British/North American Vocabulary 비교표   12905
89 Vocabulary Illustrated Vocabulary   10076
88 Vocabulary [주제별 단어]◆오락(Entertainment)◆  8151
87 Vocabulary [주제별 단어]◆예술(Arts)◆  6446
86 Vocabulary [주제별 단어]◆경제(Economy)◆  5956
85 Vocabulary [주제별 단어]◆화폐(Money)◆  5625
84 Vocabulary [주제별 단어]◆정부(Government)◆  6211
83 Vocabulary [주제별 단어]◆Mass Media(대중 매체) & Computer  5701
82 Vocabulary [주제별 단어]◆수리(Mathematics)◆  5174
81 Vocabulary [주제별 단어]◆질병(Disease)◆  5416
80 Vocabulary [주제별 단어]◆날씨와 계절(Weather&Seasons)◆  5574
79 Vocabulary [주제별 단어]◆우주(The Universe)◆  5415
78 Vocabulary [주제별 단어]◆자연과 지리(Nature&Geography)◆  5303
77 Vocabulary [주제별 단어]◆동물(Animals)◆  5241
76 Vocabulary [주제별 단어]◆학교(School)◆  5519
75 Vocabulary [주제별 단어]◆종교(Religion) ◆  5140
74 Vocabulary [주제별 단어]◆직업(Occupation)◆  5534
73 Vocabulary [주제별 단어]◆결혼(Marriage)◆  5206
72 Vocabulary [주제별 단어]◆죄와 벌(Crime & Punishment)  5434
71 Vocabulary [주제별 단어]◆ 도시(Cities)◆  5636
70 Vocabulary [주제별 단어]◆기호(Liking & Hobbies)◆  5353
69 Vocabulary [주제별 단어]◆성격(Character)◆  5461
68 Vocabulary [주제별 단어]◆감각(The Senses)◆  5106
67 Vocabulary [주제별 단어]◆ 감정(Emotion)◆  5388
66 Vocabulary [주제별 단어]◆논의(Speaking & Discussing) ◆  5239
65 Vocabulary [주제별 단어]◆대화(Conversation)◆  5387
64 Vocabulary [주제별 단어]◆주택(House)◆  5592
63 Vocabulary [주제별 단어]◆ 의복(Clothing)◆  7122
62 Vocabulary [기본숙어 8]  4496
61 Vocabulary [기본숙어 7]  3865
60 Vocabulary [기본숙어 6]  4181
59 Vocabulary [기본숙어 5]  4045
58 Vocabulary [기본숙어 4]  4124
57 Vocabulary [기본숙어 3]  4373
56 Vocabulary [기본숙어 1]  8706
55 Vocabulary [기본숙어 2]  6062
54 Vocabulary 필수기본 1500 단어   10970
53 Vocabulary [기본필수어휘 235개] 고3 수능출제 단어   7269
52 Vocabulary [테마별 필수 어휘] Society / Human relationship   6682
51 Vocabulary [테마별 필수 어휘] public opinion   6125
50 Vocabulary [테마별 필수 어휘] viewpoint   5750
49 Vocabulary [테마별 필수 어휘] National identity   5646
48 Vocabulary [테마별 필수 어휘] generation gap   5599
47 Vocabulary [테마별 필수 어휘] common ground   5573
46 Vocabulary [테마별 필수 어휘] the ladder of success   5560
45 Vocabulary [테마별 필수 어휘] interpersonal relationship   5766
44 Vocabulary [테마별 필수 어휘] human network   5920
43 Vocabulary Do vs Make   8201
42 Vocabulary [테마별 필수 어휘] dehumanization   5448
41 Vocabulary [테마별 필수 어휘] cooperation   5601
40 Vocabulary [테마별 필수 어휘] chemistry   5680
39 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build bridges   5534
38 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build a reputation   5843
37 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build a relationship   6754
36 Vocabulary [영국식 VS 미국식] Football Vocabulary   5957
35 Vocabulary [영국식 VS 미국식] Continents   5721

1 2
   

24시간 AI 상담