X
학습자료실 Vocabulary
학습자료실
전세계 기출문제 자료 총 집합(수강생 무료 제공)
학습자료 - Vocabulary   >  학습자료  >  Vocabulary
IELTS 교재 번역문서
IELTS 교재 단어장
IELTS 교재 MP3
IELTS 보충자료
Writing Task 1(A)
Writing Task 1(G)
Writing Task 2
Speaking
Vocabulary
Vocabulary for IELTS Test
답안지 다운로드

184 Vocabulary Vocabulary for ielts 167 page Wordlist   52558
183 Vocabulary Vocabulary for ielts 167 page Wordlist   20108
182 Vocabulary 영어 숙어 모음 특선  34381
181 Vocabulary Vocabulary for argumentative essay:  16029
180 Vocabulary When we write an argumentative essay  9628
179 Vocabulary [주제별 단어]◆ 음식(Food)◆  9980
178 Vocabulary [주제별 단어]◆신체(body)◆  9496
177 Vocabulary [기본숙어 20]  12741
176 Vocabulary [기본숙어 19]  4758
175 Vocabulary [기본숙어 18]  4109
174 Vocabulary [기본숙어 17]  3849
173 Vocabulary [기본숙어 16]  3806
172 Vocabulary [기본숙어 15]  4021
171 Vocabulary [기본숙어 14]  3868
170 Vocabulary [기본숙어 13]  3740
169 Vocabulary [기본숙어 12]  3913
168 Vocabulary [기본숙어 11]  3954
167 Vocabulary [기본숙어 10]  4103
166 Vocabulary [기본숙어 9]  6962
165 Vocabulary 기본단어 3927   16513
164 Vocabulary IELTS Essential 1600 단어   28606
163 Vocabulary 30일 어휘집  19058
162 Vocabulary 동의어 910   20780
161 Vocabulary [필수] 기본동사 200개   15735
160 Vocabulary [필수] 기본동사 200개 학습법   16187
159 Vocabulary 효과적인 Vocabulary Buildup   13546
158 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(1) - 20개씩*30일   10955
157 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(2) - 20개씩*30일   6432
156 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(3) - 20개씩*30일   5913
155 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(4) - 20개씩*30일   5932
154 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(5) - 20개씩*30일   5815
153 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(6) - 20개씩*30일   5795
152 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(7) - 20개씩*30일   5703
151 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(8) - 20개씩*30일   5676
150 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(9) - 20개씩*30일   5790
149 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(10) - 20개씩*30일   5676
148 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(11) - 20개씩*30일   5528
147 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(12) - 20개씩*30일   5491
146 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(13) - 20개씩*30일   5490
145 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(14) - 20개씩*30일   5437
144 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(15) - 20개씩*30일   5507
143 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(16) - 20개씩*30일   5450
142 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(17) - 20개씩*30일   5441
141 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(18) - 20개씩*30일   5414
140 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(19) - 20개씩*30일   5418
139 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(20) - 20개씩*30일   5477
138 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(21) - 20개씩*30일   5495
137 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(22) - 20개씩*30일   5523
136 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(23) - 20개씩*30일   5544
135 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(24) - 20개씩*30일   5404
134 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(25) - 20개씩*30일   5325
133 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(26) - 20개씩*30일   5418
132 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(27) - 20개씩*30일   5365
131 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(28) - 20개씩*30일   5541
130 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(29) - 20개씩*30일   5939
129 Vocabulary 고등학교 1학년 필수단어 600개(30) - 20개씩*30일   9206
128 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(31)   34248
127 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(30)   12730
126 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(29)   9504
125 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(28)   9170
124 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(27)   8823
123 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(26)   8664
122 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(25)   8798
121 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(24)   8600
120 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(23)   8647
119 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(22)   8596
118 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(21)   8557
117 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(20)   8753
116 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(19)   8612
115 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(18)   8476
114 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(17)   8431
113 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(16)   8558
112 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(15)   8469
111 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(14)   8474
110 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(13)   8609
109 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(12)   8458
108 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(11)   8788
107 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(10)   8906
106 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(9)   10554
105 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(8)   9129
104 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(7)   8837
103 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(6)   9029
102 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(5)   9522
101 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(4)   9411
100 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(3)   10910
99 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(2)   11907
98 Vocabulary IELTS 기출 Vocabulary 2000개(1)   23730
97 Vocabulary [토픽별 어휘] Politics   7894
96 Vocabulary [토픽별 어휘] Money & finance   6826
95 Vocabulary [토픽별 어휘] Work   6415
94 Vocabulary [토픽별 어휘] The media   6512
93 Vocabulary [토픽별 어휘] Education   8113
92 Vocabulary IELTS Confusing words 62개   10795
91 Vocabulary British & American Spelling 규칙   10303
90 Vocabulary British/North American Vocabulary 비교표   12918
89 Vocabulary Illustrated Vocabulary   10093
88 Vocabulary [주제별 단어]◆오락(Entertainment)◆  8164
87 Vocabulary [주제별 단어]◆예술(Arts)◆  6454
86 Vocabulary [주제별 단어]◆경제(Economy)◆  5967
85 Vocabulary [주제별 단어]◆화폐(Money)◆  5633
84 Vocabulary [주제별 단어]◆정부(Government)◆  6223
83 Vocabulary [주제별 단어]◆Mass Media(대중 매체) & Computer  5710
82 Vocabulary [주제별 단어]◆수리(Mathematics)◆  5182
81 Vocabulary [주제별 단어]◆질병(Disease)◆  5424
80 Vocabulary [주제별 단어]◆날씨와 계절(Weather&Seasons)◆  5587
79 Vocabulary [주제별 단어]◆우주(The Universe)◆  5423
78 Vocabulary [주제별 단어]◆자연과 지리(Nature&Geography)◆  5312
77 Vocabulary [주제별 단어]◆동물(Animals)◆  5253
76 Vocabulary [주제별 단어]◆학교(School)◆  5532
75 Vocabulary [주제별 단어]◆종교(Religion) ◆  5147
74 Vocabulary [주제별 단어]◆직업(Occupation)◆  5543
73 Vocabulary [주제별 단어]◆결혼(Marriage)◆  5217
72 Vocabulary [주제별 단어]◆죄와 벌(Crime & Punishment)  5442
71 Vocabulary [주제별 단어]◆ 도시(Cities)◆  5647
70 Vocabulary [주제별 단어]◆기호(Liking & Hobbies)◆  5361
69 Vocabulary [주제별 단어]◆성격(Character)◆  5471
68 Vocabulary [주제별 단어]◆감각(The Senses)◆  5115
67 Vocabulary [주제별 단어]◆ 감정(Emotion)◆  5397
66 Vocabulary [주제별 단어]◆논의(Speaking & Discussing) ◆  5250
65 Vocabulary [주제별 단어]◆대화(Conversation)◆  5399
64 Vocabulary [주제별 단어]◆주택(House)◆  5607
63 Vocabulary [주제별 단어]◆ 의복(Clothing)◆  7144
62 Vocabulary [기본숙어 8]  4506
61 Vocabulary [기본숙어 7]  3871
60 Vocabulary [기본숙어 6]  4186
59 Vocabulary [기본숙어 5]  4051
58 Vocabulary [기본숙어 4]  4130
57 Vocabulary [기본숙어 3]  4379
56 Vocabulary [기본숙어 1]  8729
55 Vocabulary [기본숙어 2]  6081
54 Vocabulary 필수기본 1500 단어   10992
53 Vocabulary [기본필수어휘 235개] 고3 수능출제 단어   7279
52 Vocabulary [테마별 필수 어휘] Society / Human relationship   6698
51 Vocabulary [테마별 필수 어휘] public opinion   6140
50 Vocabulary [테마별 필수 어휘] viewpoint   5764
49 Vocabulary [테마별 필수 어휘] National identity   5659
48 Vocabulary [테마별 필수 어휘] generation gap   5611
47 Vocabulary [테마별 필수 어휘] common ground   5585
46 Vocabulary [테마별 필수 어휘] the ladder of success   5573
45 Vocabulary [테마별 필수 어휘] interpersonal relationship   5781
44 Vocabulary [테마별 필수 어휘] human network   5933
43 Vocabulary Do vs Make   8221
42 Vocabulary [테마별 필수 어휘] dehumanization   5460
41 Vocabulary [테마별 필수 어휘] cooperation   5613
40 Vocabulary [테마별 필수 어휘] chemistry   5693
39 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build bridges   5546
38 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build a reputation   5857
37 Vocabulary [테마별 필수 어휘] build a relationship   6769
36 Vocabulary [영국식 VS 미국식] Football Vocabulary   5971
35 Vocabulary [영국식 VS 미국식] Continents   5734

1 2